Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Łakasza Strawę

Kontakt z Inspektorem można uzyskać pod adresem e-mail: iod@uks.com.pl

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

 

Jakie dane przetwarzamy (w zależności od celu w jakim je zbieramy):

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: numer telefonu, adres e-mail;

 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, jeżeli korzysta Pani / Pan z usług SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Przeprowadzanie badań naukowych

art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit. a RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. odwołania terminu wizyty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

Kontakt w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania przez Formularz kon1taktowy dostępny na stronie www.uks.com.pl

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawniania ewentualnych roszczeń.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa Zamówień Publicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

30 dni

 

Skąd mamy Pani / Pana dane osobowe:

Wszelkie dane Pacjentów pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub osoby upoważnionej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług lub sprawach pilnych dotyczących bezpośrednio Państwa zdrowia.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. pracownicy i współpracownicy SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych,

 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

 3. podmioty, którym SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  • dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,

  • zleceniodawcy, z którymi SPZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,

  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza obszaru EOG.

Państwa dane nie będą podlegały procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

PRAWA, jakie Państwu przysługują:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),

 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 (z uwzględnieniem wyjątków art. 17 ust. 3 RODO),

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.