Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej.

 1. Klinika udostępnia dokumentację medyczną osobom fizycznym, podmiotom i organom uprawnionym, w granicach złożonego wniosku i posiadanej dokumentacji, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym tajemnic prawem chronionych.
  Dokumentację medyczną udostępnia się̨ z uwzględnieniem uregulowań określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm.)), ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069): 
 2. Do wglądu – w obecności lekarza wyznaczonego przez Dyrektora Kliniki lub Kierownika Poradni, poprzez sporządzenie jej odpisów lub kopii i wydanie ich osobie lub podmiotowi/instytucji wnioskującej,
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa na podstawie Wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej (lub zawierającego tożsame informacje) przesłanego drogą elektroniczną na adres dokumentacja@uks.com.pl lub złożonego w formie papierowej. Wniosek przesłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Istnieje możliwość przesłania wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP.
 4.  Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, można pobrać w Centralnej Rejestracji, sekretariatach Poradni, Biurze Dyrektora.
 5. Wniosek do pobrania w formacie pdf:  Pobierz wniosek

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać:

 • drogą mailową pod adres: dokumentacja@uks.com.pl ,
 • W Centralnej Rejestracji, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 19:30
 • W Biurze Dyrektora Kliniki codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:

 1. Po odbiór sporządzonych, kopii, odpisów dokumentacji medycznej osoba uprawniona zgłasza się do Biura Dyrektora w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00, po uprzednim powiadomieniu o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przez pracownika Biura Dyrektora.
 2. Wydanie dokumentacji osobie uprawnionej następuje po wniesieniu opłaty.
 3. Przy odbiorze dokumentacji medycznej, należy wylegitymować się.
 4. Za wykonanie kopii dokumentacji medycznej lub odpisu pobiera się opłatę w wysokości ustalanej w Zarządzeniu Dyrektora Kliniki.
 5. W przypadku, gdy pacjent występuje z wnioskiem o wysłanie wykonanej kopii dokumentacji medycznej,  wysłanie przedmiotowej kopii następuje w formie listu poleconego, którego koszt pokrywa zainteresowany lub też w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail w zaszyfrowanym pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło udostępniane jest wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej przez Pracownika Centralnej Rejestracji lub w Biurze Dyrektora po uprzednim wylegitymowaniu się przez osobę uprawnioną dokumentem stwierdzającym jej tożsamość.
 6. Po dokonaniu przez pacjenta wpłaty na konto Kliniki, Biuro Dyrektora wysyła wykonaną kopię, do której dołączona zostaje faktura za wykonaną usługę.
 7. W sytuacji, kiedy wnioskowana dokumentacja nie zostaje pobrana przez zainteresowaną osobę, po 3 miesiącach od daty złożenia wniosku kopia dokumentacji medycznej zostaje niszczona.
 8. Odmowa wydania dokumentacji medycznej powinna być sporządzona w formie pisemnej z podaniem powodów dla których odmówiono jej wydania.

Wnisek dostępny jest w formie załącznika w formacie PDF.

Załączniki: