Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej.


 

 1. Klinika udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym z mocy ustawy, w granicach złożonego wniosku, bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa..
  Dokumentację medyczną udostępnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1535, z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE L nr 119, str. 1) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069): 
 2. Do wglądu – w obecności lekarza wyznaczonego przez Dyrektora Kliniki lub Kierownika Poradni, poprzez sporządzenie jej odpisów lub kopii i wydanie ich osobie lub podmiotowi/instytucji wnioskującej,
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa na podstawie Wniosku. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (lub zawierającego tożsame informacje) można przesłać drogą elektroniczną na adres dokumentacja@uks.com.pl lub złożyć w formie papierowej. Wniosek przesłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Istnieje możliwość przesłania wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP.
 4. W przypadku gdy pacjent za życia zgłosi chęć złożenia sprzeciwu na udostępnienie po jego śmierci dokumentacji medycznej osobom bliskim powinien wypełnić formularz: [Kliknij] (359KB, PDF)
 5.  Przykładowy wniosk o udostępnienie dokumentacji medycznej, można pobrać w Centralnej Rejestracji.
 6. Przykładowy wniosek do pobrania w formacie pdf tu: [Kliknij] (372KB, PDF)

Adres i kontakt:

 • Centralna Rejestracja, poziom 0, pon. - pt.: 8 - 18, tel.: 12 424 54 70
 • Adres do korespondencji: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
 • adres e-mail: dokumentacja@uks.com.pl ,
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP.

Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:

 1. Po odbiór sporządzonych, kopii, odpisów dokumentacji medycznej osoba uprawniona zgłasza się do Centralnej Rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim powiadomieniu o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przez pracownika Centralnej Rejestracji.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej może byc pobierana opłata w wysokości ustalanej w Zarządzeniu Dyrektora Kliniki. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 3. Przy odbiorze dokumentacji medycznej, należy wylegitymować się.
 4. W przypadku, gdy pacjent występuje z wnioskiem o wysłanie wykonanej kopii dokumentacji medycznej,  wysłanie przedmiotowej kopii następuje w formie listu poleconego,  lub też w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail w zaszyfrowanym pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło udostępniane jest wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej przez Pracownika Centralnej Rejestracji po uprzednim wylegitymowaniu się przez osobę uprawnioną dokumentem stwierdzającym jej tożsamość.
 5. Po dokonaniu przez pacjenta wpłaty (jeśli dotyczy) na konto Kliniki, Biuro Dyrektora wysyła wykonaną kopię, do której dołączona zostaje faktura za wykonaną usługę (jeśli dotyczy).
 6. W sytuacji, kiedy wnioskowana dokumentacja nie zostaje pobrana przez zainteresowaną osobę, po 3 miesiącach od daty złożenia wniosku kopia dokumentacji medycznej zostaje niszczona.
 7. Odmowa wydania dokumentacji medycznej powinna być sporządzona w formie pisemnej z podaniem powodów dla których odmówiono jej wydania.