Strona główna
Strona główna PDF Drukuj

Kraków, 25 września 2014 r.
DK/CM/I/273/2014

 

Ogłoszenie o konkursie
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem;

 5. zaświadczenie o niekaralności;

 6. koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4);

 7. oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie ‑ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 31 października 2014 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie".

 

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie udostępnia się do wglądu w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum, Dział Kliniczny, Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 19 listopada 2014 r.

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.Prof. dr hab. Piotr Laidler

 


 

Witamy na stronach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

 

ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

Dnia 28 września 1999 roku nastąpiło restitutio ad integrum Kliniki Stomatologicznej. Na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - został utworzony w Krakowie czwarty Szpital Kliniczny będący Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie". Klinika Stomatologiczna powstała na bazie wydzielonych ze Szpitala Uniwersyteckiego dotychczasowych klinicznych zakładów stomatologicznych (zlokalizowanych przy poszczególnych stomatologicznych Katedrach lub Zakładach CM UJ).

Do głównych zadań Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej należy: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto udzielane są świadczenia stomatologiczne bezpośrednio przez lekarzy zatrudnionych w Klinice w ambulatoriach specjalistycznych funkcjonujących przy specjalistycznych Oddziałach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Początków działalności, wydzielonych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, klinicznych oddziałów stomatologicznych należy szukać w roku 1780 kiedy to Prymas Michał ks. Poniatowski nabył pomieszczenia Karmelitów Bosych przy ul. Wesołej (obecnie Kopernika) dokonując aktu fundacji "Szpitala Jeneralskiego" zwanego również Szpitalem Św. Łazarza. Szpital od początku swego istnienia stanowił bazę dla studentów Akademii Krakowskiej, gdzie pod kierunkiem prof. Rafała Czerwiakowskiego wykonywano szereg zabiegów z zakresu stomatologii. Są to pierwsze udokumentowane zabiegi szpitalne z zakresu stomatologii w Polsce. W roku 1897 pod kierunkiem docenta dr hab. Wincentego Łepkowskiego przy Klinice Chirurgii UJ zostało otworzone Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, które w październiku 1903 roku uległo przekształceniu w Uniwersytecką Klinikę Dentystyczną. Działalność Kliniki trwała do roku 1951 (z przerwą w latach 1939-1945 ) w którym to nastąpił jej podział na zakłady dentystyczne wchodzące w skład utworzonego, z Państwowego Szpitala Św. Łazarza Państwowego Szpitala Klinicznego.

W roku 1988 Zakłady Dentystyczne zostały przemianowane na Zakłady Stomatologiczne i Klinikę Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej. Klinika ta w roku 1995 uległa podziałowi na: Klinikę Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Samodzielną Pracownię Chirurgii Stomatologicznej. Zakłady Stomatologiczne razem z Samodzielną Pracownią Chirurgii Stomatologicznej weszły w roku 1998 w strukturę organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powstałego z przekształcenia Państwowego Szpitala Klinicznego. W wyniku reorganizacji Szpitala Uniwersyteckiego jednostki stomatologiczne zostały z niego wydzielone i na ich bazie utworzono 28 września 1999 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny pod nazwą: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

 

BIP UKS
logo bip
MENU GŁÓWNE
Strona główna
Dyrekcja UKS
Służby administracyjne
Służby medyczne
Informacje dla pacjenta
Pokoje gościnne
Napisz do nas
Komunikaty
Przetargi
Kontakt

Zapomniałeś hasło
Imieniny
23 Listopada 2014
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Adela, Erast,
Felicyta, Klemens,
Klementyn, Orestes,
Przedwoj
Do końca roku zostało 39 dni.