Strona główna
Strona główna Drukuj

 

Witamy na stronach Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

 

Oferujemy pełen zakres świadczeń stomatologicznych wykonywanych na najwyższym poziomie przez wysokiej klasy specjalistów, praktyków i nauczycieli kolejnych pokoleń dentystów. Świadczone przez nas usługi łączą indywidualne potrzeby z satysfakcją pacjenta.

 

Rejestracja i informacja telefoniczna - telefon bezpośredni:

w godz. 7:30 - 19:30 tel. 12 424 54 70, 12 424 54 71

 


 

AK-1102-1/15

Kraków , dnia 15.04.2015 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

 

Działając na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 217 tekst jednolity z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest : Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortodoncji w rodzaju świadczenia stomatologiczne w dziedzinie ortodoncji.

  2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Specyfikacji do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie ortodoncji.

  3. Ze Specyfikacją o której mowa w pkt. 2 oraz innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umów i formularzem ofert, można zapoznać się w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych (pok. 49) przy ul. Montelupich 4 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 15 kwietnia 2015 roku, tel. 12 424 55 15.

  4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 15 maja 2015 roku do godz. 11.00 w Sekretariacie Dyrekcji (pok. 41), ul. Montelupich 4.

  5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku o godz. 12.30 w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (pok. 59), ul. Montelupich 4; po czym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

  6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i Specyfikacji.

  7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.

  9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Kliniki odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

  10. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 


 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zatrudni:

- LEKARZA SPECJALISTĘ ORTODONCJI
- LEKARZA SPECJALISTĘ RADIOLOGII

Oferty kierować na adres e-mail: mjaskiewicz@uks.com.pl

 

 

BIP UKS
logo bip
MENU GŁÓWNE
Strona główna
Poradnie i Pracownie
Administracja
Informacje dla pacjenta
Pokoje gościnne
Komunikaty
Przetargi
Dyrekcja UKS
Kontakt
Napisz do nas

Zapomniałeś hasło
Imieniny
28 Kwietnia 2015
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Arystarch, Maria,
Paweł, Przybyczest,
Waleria, Witalis
Do końca roku zostało 248 dni.